Desene și Modele

Desen – aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în două dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, forma, textura şi/sau materiale şi/sau ornamentaţia produsului în sine.

Model – aspectul exterior al unui produs sau al unei părti a acestuia, redat în trei dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, în deosebi linii, contururi, culori, forma, textura şi/sau ornamentaţia produsului în sine.
Protecţia obţinută prin desen sau model se referă exclusiv la trăsăturile ornamentale sau estetice ale unui produs, fără nicio relevanţă în raport cu aspectele tehnice sau funcţionale.
Prin crearea unor caracteristici estetice deosebite ale produselor oferite, o întreprindere poate individualiza produsele sale în raport cu cele oferite de concurenţă, în scopul sporirii atractivităţii şi creşterii valorii produselor, ca parte importantă a strategiei întreprinderii.
Desenul sau modelul care este determinat exclusiv de o funcţie tehnică nu poate fi înregistrat. De asemenea, sunt excluse de la protecţie desenele sau modelele ale căror destinaţie şi aspect contravin ordinii publice sau bunelor moravuri. Cererea va fi respinsă dacă încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea nr. 8/1996 cu completările şi modificările ulterioare, privind drepturile de autor şi drepturile conexe, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat. Cererea va fi respinsă, de asemenea, dacă constituie o utilizare improprie a oricăruia dintre obiectele menţionate în lista cuprinsă în art. 6 ter. din Convenţia de la Paris, sau o utilizare abuzivă a emblemelor şi stemelor, altele decât cele menţionate în art. 6 ter. din Convenţie.
O cerere de înregistrare de desen sau model poate conţine de la 1 la 100 de desene sau modele diferite, dar de acelaşi tip (incluse în aceeaşi clasă conform Clasificării Locarno), fiind necesară precizarea autorului sau autorilor sau depunerea unei declaraţii de renunţare a autorilor la dreptul de a fi menţionaţi şi publicaţi.
Constituirea depozitului reglementar, conform legii nr. 129 privind protecţia desenelor şi modelelor, asigură solicitantului un drept de prioritate, cu începere de la data constituirii acestuia, faţă de orice alt depozit ulterior privind acelaşi desen/model.
Începând cu data publicării desenului/modelului în Buletinul Oficial de Proprietate Industrial, Secţiunea Desene şi Modele, solicitantul beneficiază de o protecţie provizorie, până la eliberarea certificatului de înregistrare.
Pe întreaga perioadă de valabilitate, certificatul de înregistrare conferă titularului un drept exclusiv de exploatare a desenului/modelului şi dreptul de a interzice terţilor utilizarea acestuia. Durata protecţiei unui desen sau model naţional este de maxim 25 ani.

EXTINDEREA IN ALTE TARI A PROTECTIEI UNUI DESEN SAU MODEL

Desenele sau modelele înregistrate la OSIM nu sunt protejate decât pe teritoriul României. Protecţia într-o ţară străină presupune îndeplinirea formalităţilor prescrise de legislaţia ţării respective. Conventia de la Paris asigură unui titular român aceleaşi drepturi ca cele acordate titularilor naţionali din ţara respectivă. Convenţia acordă solicitanţilor/resortisanţilor statelor membre un drept de prioritate de 6 luni, pentru depunerea aceluiaşi desen sau model, în ţările membre ale Convenţiei, într-un interval de 6 luni de la data depozitului din România.

Aranjamentul de la Haga permite înregistrarea internaţională a desenelor sau modelor, o singură cerere putând include până la 100 de desene sau modele (de acelaşi tip), într-una sau mai multe ţări membre ale acestui sistem, printr-o cerere unică, adresată Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, situată la Geneva, fără să fie necesară existenţa unei înregistrări anterioare.

DESENE SI MODELE COMUNITARE
Desenele şi modelele comunitare se înregistrează la Oficiul European de design-OAMI, producând efecte pe teritoriul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene.

Condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea înregistrării unui desen sau model comunitar sunt, în principiu, aceleaşi cu cele naţionale.

Desenele şi modelele comunitare au caracter unitar. Produc aceleaşi efecte în întreaga Uniune Europeană: nu pot fi înregistrate, transferate, nu pot face obiectul unei renunţări, al unei decizii de revocare a drepturilor de titular sau de nulitate şi folosirea nu poate fi interzisă decât în cadrul Uniunii, în ansambul ei.

Procedura de înregistrare a unui desen sau model comunitar este extrem de rapidă, examinarea referindu-se exclusiv la condiţii de formă sau admisibilitate (fără a lua în considerare eventualele drepturi anterioare). Durata procedurii, de la data depunerii cererii de înregistrare până la emiterea certificatului, poate fi sub 1 lună (în cazurile simple).
Durata protecţiei unui desen sau model comunitar este de 5 ani, putând fi prelungită până la maxim 25 ani.

Acordarea asistenţei de specialitate în domeniul proprietatii industriale şi reprezentarea persoanelor fizice şi juridice române sau străine interesate în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, se asigură prin consilieri în proprietate industrială, organizaţi în cadrul Camerei Naţionale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, aprobată cu modificări, prin Legea nr. 437/2002.